KAR1497 M

čtvrtek, 09 duben 2020 12:20

RUNMAGEDDON-GLADIATOR RACE odložen

RUNMAGEDDON-GLADIATOR RACE odložen - Tisková zpráva

Původní termíny obou závodů Runmageddon Gladiator Race v Milovicích (1.-3.5.2020) a Liberci (24.-26.7.2020) byly zrušeny a odloženy na pozdější dobu. Rozhodnutí bylo přijato organizátory kvůli současné epidemiologické situaci.

První dvě polsko-české akce OCR se měly letos konat v České republice. Polský organizátor - Runmageddon a ryze český závod GLADIATOR RACE, je oznámil na konci roku 2019. První z nich se měl konat v květnu v Milovicích a druhý - v červenci v Liberci. Probíhající pandemie donutila pořadatele odložit obě plánované akce. Situace spojená s koronavirem SARS-Cov-2 je v Polsku i České republice dynamická a nikdo nemůže předvídat, kdy se společenský a zdravotní život vrátí k normálnímu stavu.
"Současná situace se zavřenými hranicemi a velmi přísná omezení ze strany naší vlády nám neumožňuje připravit obě události, jak jsme plánovali. Především pro polského pořadatele je momentálně (a pravděpodobně po ještě velmi dlouho dobu) rozhodnutím vyšší moci znemožněn přístup na české území. Společně s Runmageddonem se však nevzdáváme a již hledáme nová data pro naše společné akce - říká Roman Šinkovský, ředitel Sportvisia, organizátora závodu Gladiator Race v České republice.
"Příprava mezinárodní akce vyžaduje čas a svobodu pohybu. Organizaci těchto dvou akcí jsme zahájili na začátku roku, ale bohužel musíme akce zastavit. Nyní je zdraví nejdůležitější otázkou, kterou musíme chránit tím, že zůstaneme doma. Toto není čas pro inovativní podniky a musíme je pokorně přijmout" - vysvětluje Jaro Bieniecki, generální ředitel společnosti RUNMAGEDDON S.A.
O dalším postupu budeme veřejnost průběžně informovat.

RUNMAGEDDON-GLADIATOR RACE Postponed - Press release

The original dates of the two events by Runmageddon -Gladiator Race in Milovice (May 1-May 3, 2020) and Liberec ( 24-July 26, 2020) were canceled and postponed for later dates. The decision was taken by the organizers due to the current epidemiological situation.

The first two Polish-Czech OCR events were to be held this year in the Czech Republic. The Polish organizer - Runmageddon and the original Czech race GLADIATOR RACE - announced them at the end of 2019. The first one was scheduled for May in Milovice and the second one - in July in Liberec. The ongoing pandemic situation forced the organizers to postpone both planned events. The situation associated with coronavirus SARS-Cov-2 is dynamic in Poland and the Czech Republic and no one can predict when social and health life will return to normal.
"The current situation with closed borders and very strict restrictions by our government does not allow us to prepare both events as we planned. Especially for the Polish organizer is current (and probably for a very long time) ban on border crossing undeniable fact that is preventing us from preparation and realisation. Gladiator race and Runmageddon, however, do not give up and are looking for new dates for our joint events - says Roman Šinkovský, director of Sportvisia, organizer of the Gladiator Race in the Czech Republic.
"Preparing an international event requires time and freedom of movement. We started organizing these two events at the beginning of the year, but unfortunately we must stop them. Now health is the most important issue that we need to protect by staying home. This is not time for innovative businesses and we humbly accept it "- explains Jaro Bieniecki, CEO of RUNMAGEDDON SA
We will keep the public informed about further steps.