KAR1497 M

pátek, 20 březen 2020 12:00

Milí GLADIÁTOŘI,

možná jsme blázni, ale snažíme se být OPTIMISTY a v této komplikované době Vám dát aspoň malou naději a pevný bod, na co se těšit. Zcela určitě ve srovnání s jinými lidskými potřebami není sport a pohyb ta nejdůležitější věc, ale jsme přesvědčeni, že víra v lepší (brzkou) budoucnost nám všem dodává chuť do života i v nynějších omezených možnostech. A proto jsme se rozhodli stanovit nový termín na GLADIATOR RACE HRADEC KRÁLOVÉ na sobotu 16. května 2020. Ano, jsme si vědomi, že současná omezení se mohou protáhnout i do května. V takovém případě budeme hledat opět nový termín ve vzdálenější budoucnosti.

V tomto termínu se měl konat Gladiator Race v Ostravě, který byl vázán na spolupráci s OC AVION. Všechna obchodní centra zažívají samozřejmě také složitá období a proto jsme se společně s nimi rozhodli o posun termínu na klidnější část roku.
U ostatních GR závodů zatím počítáme s původmími termíny, nicméně bedlivě sledujeme aktuální situaci a budeme na ni reagovat.
Platí nadále to co jsme již dříve oznámili: Všechny zaplacené registrace u Gladiator Race Hradec Králové se automaticky přesouvají na tento nový termín (16. 5. 2020), není potřeba dělat žádné kroky. Registrace na tento přeložený závod budou probíhat i nadále za neměnnou cenu.
 
V případě, že se Vám tento termín z jakéhokoli důvodu nehodí, nabízíme Vám dvě varianty:
1. Celou uhrazenou částku (včetně případného pojištění) si můžete (bez jakýchkoli poplatků a storna) převést sami na jakýkoli jiný závod našeho kalendáře v roce 2020 (platí i na běhy Sportvisio – www.sportvisio.cz). Jak na to se dozvíte zde: https://drive.google.com/file/d/1K5Iixb2cGnoP4xeFSAJR_cn2PV_tv2iz/view
2. Registraci na přesunutý závod můžete kdykoli po dobu online registrace (bude ukončena v pondělí 11. 5. 2020) zrušit a přeprodat na jakoukoli jinou osobu. Podrobnosti naleznete zde: (https://gladiatorrace.cz/pravidla-registrace.html, bod 8.).
Vzhledem k nestálosti situace Vám doporučujeme spíše vyčkat a sledovat aktuality, než překotně odhlašovat a měnit závody!
 
Držme se!
 
Roman Šinkovský
GLADIATOR RACE/SPORTVISIO
 
 
 
 
Dear GLADIATORS,
 
we may be crazy, but we try to be OPTIMISTS and at this difficult time to give you at least a little hope and a solid point to look forward to. Certainly, in comparison to other human needs, sport and movement are not the most essential thing, but we are convinced that belief in a better (soon) future gives us all an appetite for life even in today's limited possibilities. And so we decided to set a new date for GLADIATOR RACE HRADEC KRÁLOVÉ on Saturday, May 16, 2020. Yes, we are aware that the current restrictions may extend until May. In this case, we will look again for a new term in the distant future.
At this date (16.6.2020) Gladiator Race Ostrava was supposed to be held. This event was bound to cooperation with the AVION Shopping Center. Of course, all shopping centers are also experiencing difficult times, so we've decided to move this race to a quieter part of the year.
For the other Gladiator Race races, we are counting on the original dates, but we closely monitor the current situation and we will respond to it.
What we have previously announced is still valid: All paid registrations for the Gladiator Race Hradec Králové are automatically moved to this new date (May 16, 2020), no action is required. Registration for this rescheduled race will continue for unchanged price.
If this term is not suitable to you for any reason, we offer you two options:
1. You can transfer the entire amount (including insurance) paid (without any fees and cancellation) to any other race of our calendar in 2020 (also for Sportvisio runs - www.sportvisio.cz). Instructions here: https://drive.google.com/file/d/1K5Iixb2cGnoP4xeFSAJR_cn2PV_tv2iz/view
2. You can cancel the registration for this rescheduled race (GR Hradec Králové) at any time during the online registration (until 16.5.2020) and resell it to any other person. Details can be found here: (https://gladiatorrace.cz/rules-registration.html, point 8.)
Due to the volatility of the situation, we recommend that you wait and watch the news rather than hurry to unsubscribe and change races!
 
Stay safe!
 
Roman Šinkovský

GLADIATOR RACE/SPORTVISIO