KAR1497 M

úterý, 17 březen 2020 14:28

SPOLEČNĚ JSME SILNĚJŠÍ

 
Milí GLADIÁTOŘI,
vzniklá situace způsobená šířením koronaviru je velmi složitá a nepřehledná, v podstatě se mění téměř každým dnem a každou hodinou. Je již naprosto jasné, že nebudeme moci z důvodů mnoha nařízení Vlády ČR uspořádat některé akce v původních termínech. Nicméně jsme si vědomi, jak dlouho se na závody připravujete, kolik úsilí a energie Vás to stálo a jak moc se na ně těšíte. My, pořadatelé jsme na tom úplně stejně. Letošní závody připravujeme kontinuálně s naším týmem již více než půl roku, těší me se na ně, jsou pro nás vyvrcholením naší práce a naší prioritou je všem závazkům dostát a akce uspořádat v náhradních termínech.
Samozřejmě víme, že to nebude jednoduché, že se dostaneme do kolize s jinými sportovními událostmi či Vašimi soukromými plány, a proto na vzniklou situaci reagujeme následovně:
- Akci GLADIATOR RACE HRADEC KRÁLOVÉ, včetně dětské závodu KIDS GR (původní termín 21. 3. 2020) přesouváme. O novém termínu Vás budeme brzy informovat. Všechny zaplacené registrace se automaticky přesouvají na nový termín, není potřeba dělat žádné kroky. Registrace na tento přeložený závod budou probíhat i nadále za neměnnou cenu.
V případě, že se Vám tento termín z jakéhokoli důvodu nehodí, nabízíme Vám dvě varianty:
1. Celou uhrazenou částku (včetně případného pojištění) si budete moci (bez jakýchkoli poplatků a storna) převést sami na jakýkoli jiný závod našeho kalendáře v roce 2020 (platí i na běhy Sportvisio – www.sportvisio.cz). Momentálně pilně pracujeme na systémovém řešení. Budeme Vás co nejdříve informovat.
2. Registraci na přesunutý závod můžete kdykoli po dobu online registrace (bude ukončena v pondělí před konáním akce GR HK v novém termínu) zrušit a přeprodat na jakoukoli jinou osobu. Podrobnosti naleznete zde: (https://gladiatorrace.cz/pravidla-registrace.html, bod 8.)
Akce RMG/GLADIATOR RACE MILOVICE - zatím připravujeme vše v nezměněném formátu. V případě jakýchkoli změn Vás budeme okamžitě informovat.
Zisk sezonní medaile WINTER TRIUMPHALIS (pro děti i dospělé) se přesouvá po absolvování GR HK v novém termínu.
Prosíme nepropadejme všeobecné panice, zoufalství a naštvání na aktuální omezení. Pojďme všichni v tuto chvíli ukázat, že jsme praví GLADIÁTOŘI, a že se nevzdáme. Makejte v omezených možnostech i nadále, buďte nám věrní a my slibujeme, že budeme tvrdě pracovat na našem kalendáři tak, abychom Vám přinesli Vaše oblíbené akce v nezměněné podobě!
Za celý GLADIATOR RACE
Roman Šinkovský a Pavel Cibulka
TOGETHER WE ARE STRONGER
Dear GLADIATORS,
the situation caused by the spread of coronavirus is very complex and confusing, essentially changing almost every day and every hour. It is already quite clear that due to many regulations of the Government of the Czech Republic, we will not organize some events at the original dates. However, we are aware of how long you have been preparing for the races, how much effort and energy it cost you and how much you look forward to them. We organizers are exactly the same. This year we have been continually preparing with our team for more than half a year, we are looking forward to them, they are the culmination of our work for us and our priority is to meet all our obligations and organize events in alternative times.
Of course we know that it will not be easy to collide with other sporting events or your private plans, so we respond to the situation as follows:
 
- We are moving the GLADIATOR RACE HRADEC KRÁLOVÉ event, including the children's race KIDS GR (original date 21. 3. 2020). We will inform you about the new date soon. All paid registrations are automatically moved to the new deadline, no action is required. Registration for this postponed race will continue for a fixed price.
If this term is not suitable for any reason, we offer you two options:
1. You will be able to transfer the entire amount (including any insurance) paid (without any fees and cancellation) to any other race of our calendar in 2020 (also for Sportvisio runs - www.sportvisio.cz). We are currently working on a system solution. We will inform you as soon as possible.
2. You can cancel the registration for a moved race at any time during the online registration (will end on Monday before the GR HK event at the new date) and resell it to any other person. Details can be found here: (https://gladiatorrace.cz/rules-registration.html, point 8.)
 
Special offer RMG / GLADIATOR RACE MILOVICE - for now we are preparing everything in unchanged format. We will inform you immediately of any changes.
 
The WINTER TRIUMPHALIS seasonal medal (for both children and adults) is postponed after passing GR HK at a new date.
 
Please don't panic, despair and anger at the current constraints. Let us all show at the moment that we are true GLADIATORS and that we will not give up. Keep working in the limited possibilities, be faithful to us and we promise to work hard on our calendar to bring you your favorite events unchanged!
 
 
In the name of whole GLADIATOR RACE
 
 
Roman Šinkovský and Pavel Cibulka