milovice 2018

pravidla Gladiator Race Milovice

 

PRAVIDLA ZÁVODU (Athlete Guide & Rules)

  

1. REGISTRACE

 1. Do závodu může nastoupit pouze závodník, který se předem řádně registroval online nebo na místě a zaplatil startovné.
 2. Závodníci v den startu musejí dosáhnout věku 18 let, nebo mít písemný souhlas zákonného zástupce, který předloží v den závodu při registraci. KIDS GLADIATOR RACE  se řídí vlastními pravidly.
 3. Doporučujeme závodníkům na den závodu zdravotní pojištění pro případ úrazu či poškození jiné osoby!
 4. Pokud se z nějakého důvodu nemůže závodník účastnit závodu, lze převést startovní číslo online na náhradníka, což se musí nahlásit pořadateli závodu nejpozději do .... Po tomto termínu lze změnit závodníka pouze na místě (administrativní poplatek 100,-). Startovné se při neúčasti nevrací. Podrobné informace naleznete zde: http://www.gladiatorrace.cz/gladiator-race-milovice/registrace.html
 5. Oficiální startovní číslo spolu se startovním časem bude zveřejněno organizátorem závodu ve čtvrtek .... do 14 hod.

  

2. STARTOVNÍ ČASY

 1. Žádný závodník nesmí vyběhnout na trasu bez startovního čísla a čipu, které má přidělané na zádech nebo na bedrech!!! Čip je součástí startovního čísla a při jeho ztrátě nebude moci být změřen závodníkovi přesný čas. Současně bude každému závodníkovi namalováno číslo fixem na obličej nebo paži. Pokud závodník doběhne do cíle bez čísla, pořadatel negarantuje jeho změření a zařazení do výsledkové listiny. Je povinností každého závodníka si číslo a čip umístit a hlídat tak, aby jej neztratil.
 2. Starty budou řešeny formou patnácti vteřinových intervalů, vždy po jednotlivcích nebo mixech (případně týmech). Např. závodník č. 1 startuje v 10:00:00, závodník č. 2 v 10:00:15, závodník č. 3 v 10:00:30, atd. V případě, že závodník nebude v daný čas na startu, jeho čas mu již běží, nehledě na jeho příchod na startovní čáru. Pořadatel si vyhrazuje právo pro tzv. zdvojený start (tzn. z organizačních důvodů vypustit na trasu dvě startovní čísla ve stejném čase).
 3. Je povinností každého závodníka se ke startu dostavit minimálně 15 min předem.

 

3. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

 1. Závody v pátek, sobotu a neděli jsou hodnoceny a vyhlašovány samostatně.
 2. Ceny budou závodníkům vydávány pouze v den závodu, zpětně je nebude možné předat!
 3. Nedostaví li se závodník na vyhlášení vítězů, zříká se tím dobrovolně cen a benefitů.
 4. Vyhlášení vítězů pro každý závod bude probíhat dle harmonogramu. Pořadatel si vyhrazuje právo časový harmonogram vyhlašování přizpůsobit aktuálním podmínkám.

 

4. PENALIZACE / PROTESTY

 1. Dodržujeme pravidlo rychlejšího, což znamená, že pomalejší dávají přednost rychlejším na trati i na překážkách a nekřižují jim úmyslně cestu. Bude-li závodník záměrně bránit rychlejšímu závodníkovi, bude diskvalifikován.
 2. Překážky na trati se dělí na „POVINNÉ“. Ty se musí absolvovat za každých okolností. Jejich nepřekonání = diskvalifikace.
 3. Překážky s hendikepem. Překážky, na kterých v případě neúspěchu následuje běžecký hendikep v příslušné délce odpovídající náročnosti překážky. Běžecký hendikep bude vždy označen žlutou páskou AUTHOR. Součástí hendikepu může být běh se závažím, případně plazení. NIGHT GLADIATOR RACE nemá běžecké hendikepy, ale v případě nesplnění dvacet angličáků.
 4. Zkrácení hendikepu, vynechání hendikepu nebo běh mimo vyznačenou trať vede k diskvalifikaci.
 5. Pokud závodník neposlechne pokyny rozhodčích, organizátorů nebo dobrovolníků hrozí mu diskvalifikace.
 6. Rozhodčí a organizátoři jsou označeni reflexní vestou. Rozhodčí mají navíc píšťalku.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo zpětné diskvalifikace na základě protestu doloženého důkazním materiálem (foto, video atp.).
 8. Protest lze podat nejpozději do 60 minut po doběhu závodníka, kterého se protest týká.
 9. Protest se podává po složení poplatku 500,- Kč. Následně jej posoudí a vyhodnotí tříčlenná komise (rozhodčí, ředitel závodu, hlavní pořadatel). Proti rozhodnutí rozhodcovské komise již není možné se odvolat.
 10. Případná diskvalifikace nebo jiná formu postihu je plně v kompetenci rozhodcovské komise.
 11. Kategorie týmy a smíšené dvojice: V případě nesplnění překážky jednoho z nich, plní hendikep celý tým a celá dvojice.

 

5. PŘEKÁŽKY

 1. Závodník je povinen číst veškeré informace, nařízení a doporučení, které mu jsou předkládány organizátorem akce!
 2. Před startem (MČR) prvního závodníka proběhne dle harmonogramu představení překážek a prezentace důležitých pravidel. Účast na setkání není povinná, ale důrazně ji doporučujeme.
 3. Každý účastník závodů se musí striktně řídit pokyny rozhodčích a organizátorů!
 4. Závodník musí absolvovat závod v celé jeho délce a nesmí přijmout pomoc od diváků. VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE MEZI ZÁVODNÍKY PŘI PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK JE POVOLENA JEN NA URČITÝCH PŘEKÁŽKÁCH. Vždy určuje dobrovolník/rozhodčí na překážce. Toto upřesňují pravidla překážek.
 5. Všechny překážky musí být v průběhu závodu překonané, pokud závodník nějakou vynechá, ať záměrně, či omylem, je diskvalifikován! Zkrácení trati a jiné porušení pravidel se trestá diskvalifikací!
 6. Začátek a konec překážek je označen čárou, zvonkem nebo dotekem prvního a posledního segmentu – označeno žlutým reflexním sprejem. Držte se pokynů dobrovolníků na každé překážce.
 7. Ničit či jinak poškozovat vytyčovací pásku a kolíky je trestáno diskvalifikací.

 

 

SEZNAM PŘEKÁŽEK PRO ZÁVOD GLADIATOR RACE MILOVICE 2018

bude doplněno...

 

 

 

 

DEFINICE VZÁJEMNÁ POMOC*:  Pojmem „vzájemná pomoc“ se rozumí následující situace: Každý jednotlivec se maximálně snaží překonat všechny překážky vlastní silou. V případě, že je zřejmé (po několikerém snažení), že není schopen překážku překonat, může přijmout pomoc od jakéhokoli jiného závodníka, který mu ji nezištně nabídne. Tato vzájemná pomoc vede ke snaze překážku a priori překonat, nikoli díky vzájemné pomoci zvládnout trať co nejrychleji.

CO NENÍ VZÁJEMNÁ POMOC*: V případě, že se v průběhu závodu objeví strategie dvou či více běžců (jednotlivců) záměrně pomoci při překonávání překážek jiné osobě s úmyslem zrychlit jeho/její čas na trati, bude takové jednání klasifikování jako důvod k diskvalifikaci.

*týká se pouze závodu jednotlivců. V kategorii mix a týmy je vzájemná pomoc povolena v rámci definice překážek, a je součástí taktiky a strategie závodící dvojice či týmů. Zde není žádné omezení v posuzování vzájemná pomoc.

 

6. OBČERSTVENÍ NA TRATI

 1. Na trati je občerstvovací stanice v průběhu trati a v prostoru cíle.
 2. Závodník nesmí přijmout nic od diváků nebo svého realizačního týmu během závodu.
 3. Odhazování obalů a kelímků na jiných místech než k tomu určených je přísně zakázáno a hrozí diskvalifikace.

 

7. VYBAVENÍ A OBLEČENÍ NA ZÁVOD

 1. Závodník musí dokončit závod, tak jak do něho vystartoval, tzn. že není dovoleno si odkládat rukavice nebo jiné části oblečení během závodu.
 2. Boty s (jakoukoli) hřebovou podrážkou jsou zakázané.
 3. Doporučujeme závodníkům pevnou obuv, sportovní oblečení, které je možné znehodnotit, popřípadě oblečení s logem týmů.
 4. Doporučujeme také ochranné pomůcky jako rukavice, chrániče kloubů, páteře, fixaci kotníků, atd. Je jen na zvážení účastníků závodů, zda jej využijí!

 

8. OBECNÉ INFORMACE

 1. Veškeré fotografie pořízené během závodu má právo pořadatel závodu použít bez nároku na finanční odměnu autorovi fotografie /fotografií či videa/ videí.
 2. Použití loga a slovního spojení Gladiator race se řídí zákonem o ochranné známce. Všechna práva jsou vyhrazena.
 3. Závod proběhne za jakéhokoli počasí! (výjimkou může být extrémně nebezpečné počasí - např. vichřice, bouřky s blesky apod.). Tuto situaci může vyhodnotit hlavní pořadatel a rozhodčí na základě varování ČHMÚ). Na základě této skutečnosti může být závod odložen nebo úplně zrušen. V případě zrušení závodu se startovné nevrací a kompenzace bude řešena dle jednotlivých případů nejpozději do týdne od zrušené akce.
 4. Pokud bude závodník z jakýchkoli důvodů donucen závod předčasně ukončit, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit nejbližšímu rozhodčímu, či pořadateli!
 5. Účastník závodu nesmí na start pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek!
 6. Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí! Uvědomuje si riziko zničení materiálu i možného zranění při závodě! Pořadatel nezodpovídá za škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě či jeho sledováním. Tyto skutečnosti potvrzuje závodník svým podpisem před startem.
 7. Závodníci v kategorii MIX (muž a žena) a TÝMŮ musí absolvovat trasu společně s maximálním rozestupem 10 metrů. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci.

 

Novinky

Více novinek >>

  

generalni partner

 

 

hlavni partneri

 

 

inov 8 01 kopie rebel 01 olfincar 01
ceska pojistovna 01
 
craft logo Logo ELEVEN hlavni